Selecteer een pagina

Privacyverklaring Krul Administratie

Krul Administratie informeert u over het gebruik van persoonsgegevens, welke worden verwerkt in overeenstemming met geldende privacywetgeving. Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle personen waarvoor Krul Administratie persoonsgegevens verwerkt.

bezoekers van de website
klanten
ontvangers van nieuwsbrieven en mailings
potentiële klanten
leveranciers
derden

Krul Administratie verwerkt persoonsgegevens die door u en derden zijn verstrekt en benodigd voor werkzaamheden. Persoonsgegevens worden gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en het lezen van nieuwsbrieven. Persoonsgegevens worden ontvangen uit overige bronnen, zoals websites, social media en Kamer van Koophandel. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor werkzaamheden, het nakomen van wettelijke verplichtingen en het onderhouden van contact en communiceren.

Krul Administratie heeft een geheimhoudingsplicht. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Toegang tot uw gegevens of dossiers is – op basis van gedrags- en beroepsregels – gebonden aan geheimhouding. Er worden algemene in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging gehanteerd om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, kunt u contact op te nemen.

In bepaalde gevallen kan het voor Krul Administratie noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens. Zoals derden die van belang zijn voor de werkzaamheden, zoals externe adviseurs, regelgevingsinstanties, overheidsinstellingen en externe ICT leveranciers. Doorgifte van uw persoonsgegevens naar bovenstaande derde partijen geschiedt alleen voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Derden kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. Krul Administratie is in dan niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker en dus op verzoek en conform instructie van Krul Administratie handelt, wordt met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst afgesloten die aan de in de Verordening omschreven vereisten voldoet.

Bij de verwerking van persoonsgegevens worden verschillende grondslagen gehanteerd. De gegevensverwerking kan noodzakelijk zijn voor de uitvoering van werkzaamheden of noodzakelijk zijn voor uitvoering van een wettelijke plicht. In sommige gevallen wordt uw expliciete toestemming gevraagd. Tenslotte zijn er verwerkingen gebaseerd op een gerechtvaardigd belang, zoals verwerkingen in het kader van intern beheer, effectieve communicatie of kwaliteitsverbetering.

Het kan noodzakelijk zijn dat uw persoonsgegevens worden door gegeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval wordt er op toegezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de regelgeving.

Krul Administratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden of zolang dit verplicht is op grond van de wettelijk geldende bewaartermijnen.

U kunt verzoeken uw gegevens te laten corrigeren, aanvullen, verwijderen of af te schermen indien de gegevens onvolledig, onjuist zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Daarnaast heeft u het recht om de gegevens op te vragen. Wilt u geen nieuwsbrieven of e-mailberichten meer ontvangen? U kunt zich op elk moment uitschrijven.

U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. De verwerking wordt gestaakt als er een wettelijke verplichting is of als op andere gerechtvaardigde gronden bestaan. U heeft tevens altijd het recht en de mogelijkheid om een klacht over de verwerking van persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Krul Administratie behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen of te wijzigen.