Selecteer een pagina

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn tussen partijen van kracht, tenzij door beiden hiervan schriftelijk wordt afgeweken. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. de adviseur: Krul Administratieve Dienstverlening, ten deze vertegenwoordigd door Y.J. Krul, eigenaar;
 2. de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de hulp inroept van Krul Administratieve Dienstverlening.

 

Artikel 2

 1. Hoewel de adviseur in aanbiedingen tracht een zo goed mogelijk beeld van de werkzaamheden te schetsen, zijn de aanbiedingen vrijblijvend.
 2. Onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen de opdrachtgever en adviseur te bepalen werkzaamheden van de adviseur en de voorwaarden waaronder dit geschiedt.
 3. De werkzaamheden van de adviseur kunnen betreffen het voeren van een complete boekhouding, (salaris)administratie, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en verrichtingen in verband met voormelde werkzaamheden.

 

Artikel 3

 1. De adviseur is gehouden de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen.
 2. De adviseur voert de hem verleende opdracht uit met inachtneming van de gebruikelijke gedragsregels die bij de uitoefening van de werkzaamheden in acht worden genomen.
 3. De werkzaamheden dienen te voldoen – met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen – aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
 4. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.

 

Artikel 4

De adviseur verplicht zich tot geheimhouding van alle gegevens en stukken die betrekking hebben op de opdracht en die redelijkerwijze als geheim zijn te beschouwen. De adviseur is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding door zijn medewerkers, indien hij aannemelijk maakt deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

 

Artikel 5

De adviseur kan bij de uitvoering van de opdracht slechts andere, niet tot zijn eigen bureau behorende deskundigen inschakelen in overleg met de opdrachtgever. De adviseur is niet aansprakelijk voor de door derden verrichtte werkzaamheden en de honorering ervan.

 

Artikel 6

De opdrachtgever dient zich te onthouden van de handelingen die het de adviseur onmogelijk maken zijn opdracht naar behoren uit te voeren. De opdrachtgever is verplicht om aan de adviseur tijdig, volledig en op de juiste wijze de benodigde gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken die nodig zijn voor uitvoering van een opdracht.

 

Artikel 7

 1. De adviseur is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade rechtstreeks ontstaan als gevolg van tekortkomingen van de adviseur of diens medewerkers bij de vervulling van de opdracht, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden.
 2. De adviseur is verplicht om de hiervoor bedoelde tekortkomingen op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voor zover met het herstellen niet meer kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden.
 3. Onder alle omstandigheden zal de verplichting van de adviseur tot vergoeding van schade steeds beperkt zijn tot het bedrag van het hem totaal toekomende honorarium voor de betreffende werkzaamheden.
 4. Elke aansprakelijkheid van de adviseur vervalt twee jaar na het einde van de betreffende werkzaamheden.
 5. Elke aansprakelijkheid van de adviseur vervalt:

–       indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole de adviseur niet in de gelegenheid stelt daarbij aanwezig te zijn;

–       indien de opdrachtgever de adviseur niet in de gelegenheid stelt de betreffende tekortkomingen te herstellen;

–       indien verdere werkzaamheden met betrekking tot de tekortkomingen plaatsvinden zonder dat de adviseur daarbij betrokken is.

 

Artikel 8

De adviseur is niet aansprakelijk wanneer tekortkomingen bij de uitvoering van de door de adviseur verrichte werkzaamheden het gevolg zijn van het niet nakomen door de opdrachtgever van de verplichtingen in artikel 6. Het herstellen van de tekortkomingen geschiedt dan op kosten van de opdrachtgever.

 

Artikel 9

 1. Een opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht doen eindigen.
 2. Bij beëindiging van een opdracht wordt in overleg met beide partijen in beginsel een termijn afgesproken waarin de adviseur de onderhanden werkzaamheden kan overdragen aan de opdrachtgever zonder schade voor de voortgang van de werkzaamheden.

 

Artikel 10

 1. De adviseur kan de opdracht neerleggen zonder schadeplichtig te zijn indien:

–       de opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt;

–       de opdrachtgever laakbare handelingen verricht;

–       de adviseur door onvoorziene omstandigheden niet aan de opdracht kan voldoen.

 1. Bij beëindiging van de opdracht door de adviseur is het gestelde in artikel 9b van toepassing.

 

Artikel 11

 1. Bij beëindiging van de opdracht is de opdrachtgever aan de adviseur verschuldigd het honorarium, alsmede vergoeding van de gemaakte kosten.
 2. Een adviseur mag tot het tijdstip van volledige voldoening van de financiële verplichtingen van de opdrachtgever alle stukken met betrekking tot op de betreffende opdracht, de stukken van de opdrachtgever daaronder begrepen, onder zich houden.

 

Artikel 12

 1. Het honorarium van de adviseur wordt vastgesteld aan de hand van een uurtarief of in de vorm van een vast bedrag ten behoeve van een bepaalde opdracht, alles exclusief omzetbelasting.
 2. De adviseur doet op verzoek van de opdrachtgever tevoren opgave van de geschatte kosten voor de te verrichten werkzaamheden.
 3. Jaarlijks is de adviseur gerechtigd het honorarium aan te passen.

 

Artikel 13

 1. Het uurtarief wordt berekend over de gewerkte uren inclusief eventuele reistijd. Tenzij anders overeengekomen is in het uurbedrag de vergoeding voor algemene kantoorkosten begrepen.
 2. Tenzij anders overeengekomen is de opdrachtgever aan de adviseur voorts verschuldigd een vergoeding voor reis- en verblijfskosten indien deze buiten het woonwerkgebied van de adviseur vallen.

 

Artikel 14

 1. Tenzij de opdrachtgever en adviseur anders overeenkomen wordt de declaratie door de adviseur maandelijks ingediend.
 2. Tenzij anders is overeengekomen, is de declaratie zodanig gespecificeerd dat de opdrachtgever voldoende zicht heeft op de componenten van het gedeclareerde bedrag.

 

Artikel 15

Reclamering ter zake van de declaratie dient te geschieden binnen twee weken na verzending van de declaratie. Bij overschrijding van deze termijn is iedere aanspraak van de opdrachtgever ter zake vervallen.

 

 

Artikel 16

 1. Alvorens de werkzaamheden te beginnen of voort te zetten en alvorens te leveren of met leveren door te gaan, is de adviseur steeds gerechtigd naar zijn oordeel voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet dan wel op ongenoegzame wijze wordt aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft de adviseur het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder hierbij schadeplichtig te zijn, onverminderd de aan adviseur alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens verrichte werkzaamheden. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling van de adviseur.

 

Artikel 17

 1. De adviseur is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan adviseur verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord.
 2. In geval van een blijvende overmachtsituatie zal adviseur daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever.

 

Artikel 18

Alle geschillen waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, worden in eerste instantie berecht door de bevoegde rechter. Op alle aanbiedingen, opdrachten en werkzaamheden is Nederlands recht van toepassing.

 

Betalingsvoorwaarden

 

Artikel 19

Betaling van de declaratie dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn staat het de adviseur vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen.

 

Artikel 20

Onverminderd mogelijk gebleven aanspraken op wettelijke rente zijn gefactureerde bedragen rentedragend ingaande 30 dagen na factuurdatum, zonder dat hiervoor een nadere ingebrekestelling is vereist. De door de opdrachtgever verschuldigde rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte ervan.

 

Artikel 21

Alle met de incasso van de gefactureerde declaratie gemoeide kosten – met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten – komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,00, alles exclusief omzetbelasting.

 

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27124198.